တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ အစာထုတ်လုပ်ရောင်းချရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

တိရစ္ဆာန်၏ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းအတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်း

ကျွဲ၊ နွားများကို အရေးကြီးကုန်စည်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကျွဲ၊ နွားများကို ပြည်တွင်း၌ သယ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်အမှတ်၊ ၃၀/၂၀၂၀

တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုကတ် (SMART Card) သုံးစွဲခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါရန် လျှောက်ထားခြင်း

ကျွဲ၊နွား ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်း

ကျွဲ၊ နွားစုဆောင်းခြံမှ ပြည်ပသို့ထွက်ခွာခွင့်ပုံစံ

Cattle/Buffalo Transport Approval Application Form

Export Directive Form

Regulations for Importation and Exportation of Animal and Animal Products