ရောဂါရှာဖွေရေးဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးခနှုန်းထား အသစ်သတ်မှတ်ခြင်း

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများခေါ်ယူခြင်း

ဒုတိယဦးစီးမှူး၊ ဒုတိယလက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာပုံစံ

အသားစားကျွဲ၊ အသားစားနွား၊ နို့စားကျွဲ၊ နို့စားနွားနှင့် ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွားဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်

ဝက်မွေးမြူရေး အပိုင်း (၃)

ဝက်မွေးမြူရေး အပိုင်း (၂)

ဝက်မွေးမြူရေး အပိုင်း (၁)

ဆိတ်မွေးမြူရေးစာအုပ် အပိုင်း (၂)

ဆိတ်မွေးမြူရေးစာအုပ် အပိုင်း (၁)

Request for Expressions of Interest for the position of Project Support Officer (PSO)