မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနအား ဌာန (၃) ခု၊ ဌာနခွဲ (၁၀)၊ တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဌာန (၃)ခု

၁။ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)

  • စီမံရေးရာဌာနခွဲ
  • ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ
  • စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဌာနခွဲ

၂။ သုတေသနနှင့်ကျန်းမာရေးဌာန(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)

  • သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ
  • တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနခွဲ
  • ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ

၃။ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)

  • လူ့အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ
  • တိရစ္ဆာန်မွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ
  • ပျားမွေးမြူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ
  • စီးပွားရေးရာအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ

ဌာနခွဲ(၁၀)ခု

၁။ စီမံရေးရာဌာနခွဲ

(က) အုပ်ချုပ်မှုဌာနစု

(ခ) ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစု

(ဂ) လုပ်ငန်းစိစစ်ရေး၊ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဥပဒေရေးရာဌာနစု

၂။ ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

(က) ရန်ပုံငွေဌာနစု      

(ခ) ငွေစာရင်းဌာနစု

၃။ စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဌာနခွဲ

(က) မူဝါဒနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဌာနစု (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ)

(ခ) စာရင်းအင်းဌာနစု

(ဂ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနစု

၄။ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ

(က) တိရစ္ဆာန်မျိုးရင်းစစ်သုတေသနဌာနစု

(ခ) တိရစ္ဆာန်အစာနှင့် ဆေးဝါးသုသေသနဌာနစု

(ဂ) တိရစ္ဆာန်ရောဂါသုတေသနဌာနစု

၅။ တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနခွဲ

(က) တိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေးဌာနစု

(ခ) တိရစ္ဆာန်ရောဂါစူးစမ်းလေ့လာရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု

၆။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ

(က) တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဌာနစု

(ခ) ပြည်သူလူထုအသိပညာပေးရေးဌာနစု

၇။ လူ့အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ

(က) အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့ရေးဌာနစု

(ခ) လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာနစု

၈။ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ

(က) တိရစ္ဆာန်မွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနစု

(ခ) တိရစ္ဆာန်အစာဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနစု

၉။ ပျားမွေးမြူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ

(က) ပျားမွေးမြူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနစု

(ခ) ပျားလုပ်ငန်းသုံးနှင့်ပျားထွက်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနစု

၁၀။ စီးပွားရေးရာအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ

(က) တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းပို့ကုန်သွင်းကုန်စစ်ဆေးထိန်းသိမ်းရေးဌာနစု

(ခ) တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရေးနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနစု