ကျွဲ၊ နွားများကို အရေးကြီးကုန်စည်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကျွဲ၊ နွားများကို ပြည်တွင်း၌ သယ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း

ကျွဲ၊ နွားများကို အရေးကြီးကုန်စည်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကျွဲ၊ နွားများကို ပြည်တွင်း၌ သယ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း

ကျွဲ၊ နွားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေး (သို့) ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ညွှန်ကြားချက်

ပြည်တွင်းတွင် စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရန် ၊ အသားထုတ်လုပ်ရေးအတွက် သတ်ဖြတ်ရန် ၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရေးအတွက် စုဆောင်းရန် (သို့မဟုတ်) အခြားကိစ္စရပ်များအတွက် သယ်ဆောင်မည့် ကျွဲ၊နွားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေး ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ညွှန်ကြားချက် 

တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း တင်ပို့ခြင်း စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ

ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၂ /၂၀၁၉ ကျွဲ၊ နွားများကိုစီးပွားဖြစ်မွေးမြူရန် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့ ပြည်နယ်တစ်ခုမှ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ အခြားတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုသို့ ရွှေ့ပြောင်းသယ်ဆောင် မွေးမြူရာတွင် လိုက်နာရမည့်ညွှန်ကြားချက်

ကျွဲ၊ နွားများသယ်ဆောင်ရန်လျှောက်ထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေး သို့ ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ ခရိုင်ဦးစီးမှူးများ ၊မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စ

ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/ ၂၀၁၉ သားသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ကျွဲ၊ နွားများကိုပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့ ပြည်နယ်တစ်ခုမှ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ အခြားတိုင်းဒေသကြီး သို့ ပြည်နယ်တစ်ခုသို့ဝယ်ယူသယ်ဆောင်၍ အသားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် လိ