•  

  ၁။  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့ dgstaffoffice.lbvd@gmail.com
  ၂။ စီမံရေးရာဌာနခွဲ office.lbvd@gmail.com
  ၃။ ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ finance.lbvd@gmail.com
  ၄။ စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ

  ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်

  နည်းပညာဌာနခွဲ

  psi.lbvd@gmail.com
  ၅။ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနွဲ rnd.lbvd@gmail.com
  ၆။ တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးနှင့်

  ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနခွဲ

  vmdcd.lbvd@gmail.com
  ၇။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ publichealth.lbvd@gmail.com
  ၈။ လူ့အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ hrd.lbvd@gmail.com
  ၉။ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ ard.lbvd@gmail.com
  ၁၀။ ပျားမွေမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ api.lbvd@gmail.com
  ၁၁။ စီးပွားရေးရာအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ economic.lbvd@gmail.com