ခေါင်းစဉ် ပုံရိပ် Post date စာကိုယ်
သိုး/ဆိတ် အရှင် ပြည်ပတင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စက်တင်ဘာလ 17, 2019

သိုးနှင့်ဆိတ်အရှင်များကို ပြည်ပသို့တင်ပို့လိုသူသည် တင်ပို့ခွင့် ထောက်ခံချက် ကို အောက်ဖော်ပြပါ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများ နှင့် တကွ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထား ရယူရပါမည်။

(က) တင်ပို့ခွင့်လျှောက်လွှာ

(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနသို့ လိပ်မူ ထားသည့်ကုမ္ပဏီ (Letterhead) ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော လျှောက်လွှာ။

(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိမွေးမြူရေးခြံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

(င) ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(စ) ကုန်အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(ဆ) မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှထောက်ခံချက်

(ဇ) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးသာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူ

(ဈ) ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန်လုပ်ဆောင်ရမည့်လိုအပ်ချက်

(ည) ပုံစံ ၆

(ဋ) ပုံစံ ၂၆